Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

van toepassing op alle door Megasites geleverde producten en diensten

Algemene Voorwaarden

In deze opgestelde Algemene Voorwaarden (Tot stand gekomen op 20 juli 2017) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Definities

Megasites Megasites, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag (KvK 69240612)

Opdrachtgever Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Dienst Alle werkzaamheden, die Megasites ten behoeve van de Opdrachtgever verricht of heeft verricht.

Honorarium De financiële vergoeding die is overeengekomen voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever.

Overeenkomst Elke overeenkomst of overeenkomsten gesloten tussen Megasites en de weder partij.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Megasites en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Megasites en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Megasites zijn overeengekomen.

Op overeenkomsten tussen Megasites en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

 1. Offertes

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes zijn gedurende de in de offerte opgegeven periode geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Megasites kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Megasites daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Megasites anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Megasites niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 1. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Megasites.

 1. Webhosting

Megasites verzorgt geen webhosting maar bemiddelt vrijblijvend ten behoeve van de opdrachtgever tussen opdrachtgever en webhosting provider. De webhosting provider is een externe partij (een derde partij) Megasites distantieert zich met nadruk van enige verantwoording of aansprakelijkheid van onprofessioneel handelen (zoals gebrekkige service, onvoldoende uptime en dergelijke) die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn opgesteld door opdrachtgever en webhosting partij

Megasites is in geen enkel geval aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen aan de kant van door Megasites ingeschakelde derde partijen.

Megasites is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door Megasites ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

 1. Domeinregistratie

Megasites is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Megasites is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

 1. Inhoud website

Megasites is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de website van de Opdrachtgever.

Megasites heeft te allen tijde het recht websites op non-actief te zetten en/of te verwijderen indien de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, uitvoert, bevordert of aanprijst;
 • gehackt is of wordt.

Megasites is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade doordat de website van de Opdrachtgever onrechtmatige inhoud bevat(te)

 1. Ontwikkeling of onderhoud website

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Megasites.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Megasites het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Indien de door de Opdrachtgever verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Opdrachtgever hij of zij beschikt over de vereiste licenties.

Megasites zal trachten de Opdrachtgever zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtgever met Megasites een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Megasites hier aparte tarieven voor hanteren.

 1. Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Megasites de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Megasites zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Megasites de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Megasites daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Megasites proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Megasites zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Megasites kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Megasites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 1. Uitvoering overeenkomst

Megasites zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Megasites heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Megasites heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Megasites het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Megasites niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Megasites het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Megasites.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Megasites het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Van alle bijkomende kosten zal Megasites tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

 1. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Megasites bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Megasites gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Megasites het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Megasites rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Megasites alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Megasites zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Megasites zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 1. Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Megasites opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Megasites gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Megasites heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Opdrachtgever Megasites schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Megasites alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Megasites zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Megasites binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 1. Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Megasites opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Megasites gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Megasites heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Megasites schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Megasites alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Megasites zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Megasites binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 1. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Megasites aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Megasites aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Megasites is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.

Megasites en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Megasites en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Megasites onmiddellijk opeisbaar.

 1. Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Megasites in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Megasites in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Megasites totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 1. Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Megasites het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 • na het sluiten van de Overeenkomst Megasites omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Megasites kan worden gevergd.

Megasites behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Megasites bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Megasites bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Megasites omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Megasites kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Megasites kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Megasites op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Megasites de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Megasites niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Megasites geleden schade.

 1. Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Megasites worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of doorgaans redelijke opvattingen. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Megasites geen invloed kan uitoefenen en waardoor Megasites niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Megasites in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Megasites heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Megasites zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Megasites als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Megasites zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Megasites ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Megasites gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 1. Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 30 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 30 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Megasites gemeld te worden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Megasites gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Megasites gemeld te worden.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Megasites binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 1. Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Megasites is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Megasites.

Megasites is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Megasites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Megasites is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Megasites kenbaar behoorde te zijn.

Indien Megasites aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Megasites beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Megasites verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Megasites overeenkomstig de verzekering draagt.

Megasites is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Megasites ingeschakelde derden.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Megasites aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Megasites te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Megasites vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgeverbekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 1. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Megasites voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Megasites door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Megasites zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Megasites en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 1. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Megasites en de door Megasites (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 1. Intellectueel eigendom

Megasites behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Megasites behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Geheimhouding

Zowel Megasites als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 1. Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Megasites verstrekt, zal Megasites zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Megasites mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Megasites niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Megasites gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Megasites zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Megasites niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Megasites de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Megasites behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 1. Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Megasites partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Megasites en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.